Menu
home
>>
ความเป็นมาแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา

กรมทางหลวงชนบท  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2545  ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูประบบราชการ  ปี พ.ศ. 2545  โดยโอนภารกิจ  อำนาจหน้าที่   บุคลากร  เครื่องจักรและอุปกรณ์ในส่วนของงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน  จากกรมโยธาธิการและกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทกระทรวงมหาดไทย  ให้มาสังกัดกระทรวงคมนาคม  ซึ่งตามกฎกระทรวงคมนาคมว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท  พ.ศ. 2545 กำหนดให้กรมทางหลวงชนบท  มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงการก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และปลอดภัยในการเดินทาง  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.ดำเนินการตามกฎหมายว่าทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทรวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.วิจัยและพัฒนางานก่อสร้างบูรณะและบำรุงทางหลวงชนบท
3.ดำเนินการจัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดทางหลวงชนบท  ตลอดจนกำกับและตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกำหนด
4.ดำเนินการฝึกอบรมและจัดทำคู่มือ  ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิศวกรรมงานทางให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.ร่วมมือและประสานด้านงานทางกับองค์การและหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรม  หรือตามที่กระทรวง  หรือ  ตามที่คณะรัฐมนตรี  มอบหมาย

ทั้งนี้โดยแบ่งส่วนราชการให้มี “สำนักทางหลวงชนบท 1-18” เป็นหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผน  สำรวจ  อกแบบ  ตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรม  ในงานปรับปรุงและบำรุงรักษาทางหลวงชนบทในความรับผิดชอบ
(ข) ดำเนินการและควบคุมการบูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงชนบทและสะพานในเขตรับผิดชอบ
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ
(ง) ดำเนินการและให้บริการในงานวิเคราะห์วิจัย  ทดสอบ และตรวจสอบวัสดุและคุณภาพงานก่อสร้างทางและสะพานในความรับผิดชอบ
(จ) บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะในเขตรับผิดชอบ
(ฉ) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่  หมู่ 4 ตำบลวังเย็น  อำเภอแปลงยาว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา) และต่อมากระทรวงคมนาคม ได้มีประกาศ เรื่องกำหนดแขวงทางหลวงชนบทตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 จึงขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากเดิม สำนักงานทางหลวงชนบทเป็นแขวงทางหลวงชนบท และชื่อตำแหน่งจากเดิม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบท เป็น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content